groupefrancohongrois

A cselekvéshez megértésre van szükség, a megértéshez ismeretekre

couvertureTanulmányok azt mutatják, hogy a fiatalok egyre inkább közömbösek a demokrácia iránt, abban nem igen vesznek részt. Ez az érdektelenség annak tudható be, hogy a hagyományos részvételi modellek egyre inkább háttérbe szorulnak az ifjúkori elköteleződés új formáihoz képest. Mindezt az mutatja legjobban, hogy a fiatalok egyre inkább közömbösek a társadalmi és politikai szervezetekkel szemben, bizalmatlanok az intézményekhez, kis arányban vesznek részt választásokon, népszavazásokon és visszautasítják a hagyományos elköteleződés formáit.


 

Másfelől az is megfigyelhető, hogy sok fiatal igenis ki akarja fejezni gondolatát, meg akarja valósítani ötletét, részt akar venni a közéletben, hozzá akar járulni a demokráciához, vagy éppen szeretne beleszólni a társadalom menetébe, csak nem a régi megszokott, hagyományos formákban.

Hogy megértsük és megpróbáljuk áthidalni ezt a fennálló szakadékot, arra gondoltunk, hogy a demokratikus vitáknak új színtereket biztosítunk, új találkozási fórumokat és vitalehetőségeket teremtünk a fiatalok és a politikai döntéshozók számára, hogy ezáltal kapcsolat, híd létesüljön a demokráciában részt venni akaró fiatalok és a fiatalokkal párbeszédet folytatni kívánó politikusok között.

Fiatalok útban a demokrácia felé” nevet viselő, az Ifjúsági és Művelődési Házak Aude Megyei Szövetsége által kidolgozott és vezetett kezdeményezés a fiatalok szükségleteinek feltérképezésének egy újabb állomása lehet, amely a fiatalok és a politika összebékítését célozza meg.

Helyi és európai szintű, a kölcsönös megértésen alapuló együttműködés

Magyar és francia fiatalok, önkormányzati képviselők és egyesületi vezetők közös kezdeményezéséből született meg a projekt azzal a céllal, hogy bátorítsa és ösztönözze a fiatalokat a demokráciában való részvételre, és segítse őket az aktív állampolgárság gyakorlásához szükséges készségek elsajátításában.

Ezen ambiciózus projekt alapja a megbízható és elkötelezett partneri viszony mind helyi, mind pedig európai szinten, valamint a többéves munka és tapasztalat a demokrácia és a fiatalok demokráciára nevelése témájában.

Francia részről 2008. novemberében körvonalazódtak meg az elvárások és a célok. Hamar ezután összejövetelekre került sor, amelyeken egy asztalnál foglaltak helyet a fiatalok képviselői, Gruissan város politikusai, a gruissani Ifjúsági és Művelődési Ház szakemberei, valamint az Ifjúsági és Művelődési Házak Aude Megyei Szövetségének vezetői.

A magyar kollegákkal 2008. novemberében egy párizsi európai szeminárium alkalmával találkoztunk. Magyarország és a Languedoc-Roussillon-i Szövetség között már 1986. óta tart az együttműködés a részvételi demokrácia megerősítése céljából. Ezen francia-magyar együttműködés a francia országos szervezet bekapcsolódásával országos, majd a Contact 2103 európai szervezet bevonásával már európai szintűvé vált. Az együttműködés keretében magyar helyi egyesületi vezetők találkoztak évente a francia ifjúsági és művelődési házak szakembereivel a franciaországi egyesületi működtetésű ifjúsági és művelődési házak rendszerének magyarországi meghonosítása céljából.

Jelen kezdeményezésünk jól illeszkedik bele ezen több évtizedes partneri viszonyba, valamint egy fiatal demokrácia a mienkkel történő összehasonlítása nemcsak érdekesnek, hanem gazdagnak ígérkezik tapasztalatcserében, kölcsönös megértésben.

Ezen komoly, helyi és európai szintű partneri kapcsolat jelen kezdeményezésünknek biztos alapokat kölcsönöz és méltóvá teszi a Fiatalok lendületben európai program, Fiatalok a demokráciáért c. alprogramjában való részvételre, amely alprogram célkitűzései a mieinkkel azonosak.

Sokszínű és elkötelezett partneri viszony, mint a projekt sikerének záloga

A projektben elkötelezett résztvevők közös célja a részvételi demokrácia megerősítése és a fiatalok demokráciára való nevelése.

Különböző szinten, de mindegyik alább felsorolt résztvevő tapasztalattal rendelkezik ifjúsági és nemzetközi projektek területén:

- Gruissani Önkormányzat: kezdettől fogva elkötelezett a projekt mellett;

- Gruissani Ifjúsági és Művelődési Ház és a komáromi Élettér Közösség- és Településfejlesztő Egyesület, az állampolgárságra való nevelés témájában eddig szerzett tapasztalatuk alapján biztosítják a projekt módszertani hátterét;

- Civil Közösségi Házak Magyarországi Egyesülete és az Ifjúsági és Művelődési Házak Aude Megyei Szövetsége, mint a projekt benyújtói;

- végül, de nem utolsó sorban a projekt legfontosabb szereplői maguk a fiatalok, negyven 13-18 év közötti francia és magyar fiatal.

A cselekvéshez megértésre van szükség, a megértéshez ismeretekre

Elméleti és gyakorlati tapasztalatszerzésre épülő kezdeményezésünk különböző szakaszokból áll össze, amelyeket egymással párhuzamosan valósítanak meg a két település fiataljai. A projekt során lesz alkalmuk találkozásra, gondolataik, tapasztalataik és eredményeik kicserélésére.

„A szavak ismerete elvezet a dolgok ismeretére.” – A projekt első szakasza azt célozza meg, hogy kutatási feladatok, felmérések, vitafórumok, valamint a civil és az állami szféra szereplőivel való találkozások során fiataljaink megértsék a demokráciát, formáit, működését, történetét.

„Nem a falak hozzák létre a várost, hanem az Emberek. – Helyi és európai szereplőkkel való találkozásokon keresztül bátorítjuk fiataljainkat a közélettel és annak szereplővel való megismerkedésre.

„Az ember egy politizáló állat.” – Megtanítjuk fiataljainkat nyilvánosság előtt szót kérni, felszólalni, megfogalmazni gondolataikat és azok mellett érvelni, ugyanakkor tudni meghallgatni és elfogadni mások gondolatait, azokkal vitázni, döntést hozni.

„A demokrácia nem abból áll, hogy megválasztjuk képviselőinket.” – A meglevő részvételi intézmények és gyakorlatok, valamint az aktív állampolgárság, részvételi demokrácia, elkötelezettség fogalmainak megismertetése fiataljainkkal.

Az állampolgárság azonban nem abból áll, hogy megértjük helyünket a társadalomban, be is kell azt a helyet tölteni, szerepet kell vállalni a társadalmi életben. Ezért a részvétel csak akkor kap értelmet, ha a fiataloknak joguk van megszólalni a mindennapi élet különböző témáiban, így a politikai, gazdasági és társadalmi kérdésekben anélkül, hogy megszólalási lehetőségük le lenne korlátozva.

Helyi szinten ezért helyet, eszközöket és minden egyéb szükséges támogatást biztosítunk számukra az önkormányzat hatásköréhez tartozó ágazatokról folyó vitákban való részvételhez, javaslatkészítéshez és olyan konkrét tervekben való feladatvállaláshoz, amelyek eredményeit ők maguk is megtapasztalhatják. Helyi és nemzetközi szinten kapcsolatokat építünk ki azért, hogy fiataljaink rájöhessenek, hogy a helyi szintet meghatározó számos döntés egészen más szinten születik, legtöbbször európai szinten. Fiataljainkat ezért nyitottá szeretnénk tenni ezen európai dimenzió felé, hogy jól értesült európai állampolgárokká váljanak.

Hosszú távú együttműködés hosszantartó hatással

A Fiatalok lendületben programban, pontosabban a Fiatalok a demokráciáért c. alprogramban való részvétel egy hosszú távú közös munkát tesz lehetővé. Az alprogram kivételes lehetőséget kínál kezdeményezésünk megvalósítására, valamint a résztvevőkre, helyi közösségekre és az együttműködő felekre gyakorolt hatásának felmérésére.

Jelen kezdeményezésnek lehet folytatása a Fiatalok lendületben program egyéb pályázatainak keretében akár a fiatalok által (ifjúsági kezdeményezések, cserék), akár a szakemberek által (tapasztaltcsere, európai szemináriumok), akár az egyesületi vezetők, önkormányzati képviselők által, akik új együttműködéseket indíthatnak el.

Még ha a jelen kezdeményezés jövőbeli folytatásait nem is láthatjuk előre, bizonyos, hogy helyi és európai projektek létrehozásában jelentős hatása lesz


Reméljük, hogy a jelen projekt fiataljainkat segíti az elköteleződésben és megbékíti őket a politikával. Szeretnénk, ha ez a projekt lehetővé tenné, hogy az ifjúsági egyesületek és a népműveléssel foglalkozó egyesületek együttműködésén keresztül lehetőség nyíljon az intézményi gyakorlatok megújítására.

 

Marion Astruc

Ifjúsági és Művelődési Házak Aude Megyei Szövetsége – nemzetközi referens