PROJ

JENS

Hungarian

Azt mondta demokrácia ?

A projekt értékelésének összefoglalása a komáromi fiatalok által

forum2010_microkomarom

Demokrácia és aktív állampolgárság
Nagyon tetszett nekünk maga az egész projekt, amelynek köszönheten bejuthattunk a Parlamentbe, látogatást tehettünk a Megyeházán és eljuthattunk önkormányzati testületi ülésekre. A legérdekesebb a megyei közgylés elnökével való találkozás, valamint a parlamenti látogatás volt. Sokat jelentett számunkra a francia fiatalokkal végzett közös munka.
A másfél év tapasztalatinak köszönheten többségünk jobban érti a demokrácia mködését, bár némelyikünk szeretett volna még többet foglalkozni a kérdéssel.
Mit is jelent számunkra a demokrácia? Együttmködést, egyéni érdekeink érvényesítésének lehetségét, összetartást, kommunikációt, közös megegyezést.
Megtudtuk, mit jelent a demokrácia, hogyan mködik, rájöttünk, hogy van beleszólásunk a dolgokba, és a demokrácia sokkal több, mint politika. Jobban értjük, hogy mi is valójában a demokrácia, miért fontos, megismertük hogyan mködik az országunk, városunk vezetése, közelebb kerültünk a politikához, nagyobb a rálátásunk arra, ami körülöttünk történik, amit választott képviselink csinálnak.
A projektnek köszönheten kedvünk támadt országunk politikai helyzetét jobban megismerni, többet beszélni és foglalkozni a demokráciával, és a híradót rendszeresen figyelemmel kísérni.
Képesnek érzzük magunkat arra, hogy önálló politikai döntéseket hozzunk, többet foglalkozzunk a demokráciával, vitatkozzunk a demokrácia témájában, a társadalom hasznos tagjai legyünk, változtassunk a dolgokon, és saját érdekeinket képviseljük.
Egyértelmen kijelenthetjük, hogy észrevehet különbségek vannak demokrácia szempontjából Franciaország és Magyarország között. Szerintünk az iskolában kellene elkezdeni a demokráciával való foglakozást órai kereteken belül.
Azt szeretnénk, ha a demokrácia tényleg demokrácia lenne. A döntéshozók ne csak meghallgassák a fiatalok és a nép szavát, hanem meg is értsék azt.
A projekt végére megtanultunk érvelni, beszélni a politikáról, tudatosabbnak, határozottabbnak, cselekvképesebbnek és felelsségteljesebbnek érezzük magunkat, nyitottabbá váltunk új információk iránt. Megértettük, hogy beleszólhatunk a minket érint kérdésekbe, fontos a véleményünk.

Találkozás egy másik kultúrával
Az iskolai órákon és a televízióban elhangzottakon kívül nem sok ismeretünk volt Franciaországról. Egy merben más, eddig ismeretlen kultúrát fedezhettünk fel. A gruissani fiatalokban rögtön barátokra találtunk, így a közös munka közös örömet is jelentett. 

A projekt
Összességében elmondhatjuk, hogy érdekes, tanulságos, hasznos és tartalmas volt ez a másfél év, tele munkával. Örültünk volna, ha még tovább folytatódhatna, és reméljük, hogy lesz még alkalmunk hasonló projekt részesei lenni.

 

A projekt értékelésének összfoglalása a gruissani fitatalok altal

forum2010

Demokrácia és aktív állampolgárság
A projekt folyamán olyan különböz_ programokon vettünk részt, amelyek lehet_vé tették számunkra, hogy politikusokkal találkozzunk és beszélgessünk, nyilvánosan megnyilatkozzunk, a demokráciáról, annak m_ködésér_l, történelmér_l, és intézményeir_l kutatómunkát végezzünk.
Kiállítást készítettünk a demokráciáról, fórumokon vettünk részt, vitákat szerveztünk, látogatásokat tettünk, interjúkat készítettünk, az írott sajtó munkatársával beszélgettünk…
Találkoztunk más fiatalokkal, felfedeztünk egy másik kultúrát, szerveztünk videokonferenciát, szemináriumokon vettünk részt Komáromban és Gruissanban.
Mindezen történések közül a legtöbbre értékeltünk a találkozások gazdagságát, a csoportmunkákat, amelyek lehet_vé tették, hogy „más realitásokat, más motivációkat lássunk.”
„Érdekes volt az angolul történ_ nyelvi kommunikáció”, „Örömünk telt a demokráciáról szóló kiállítás megalkotásában, amely számos új ismerettel gazdagított minket.”
A projekt végén 70%-ban gondoljuk úgy, hogy jobban értjük a demokráciát és annak m_ködését. Úgy gondoljuk, hogy a politikusokkal történt találkozásoknak köszönhet_en jobban értjük szerepüket a társadalomban, még ha egyesek szerint „annyi a politikus, hogy össze lehet _ket keverni.”
„Az elvégzett kutatómunkáknak köszönhet_en gondolataink letisztultak, jobban értjük a különböz_ intézmények szerepét és feladatát.”
Az iskolában a demokráciáról csak „átfogó módón” esik szó, ez a projekt lehet_vé tette, hogy elmélyítsük tudásunkat. Ma már képesnek érezzük magunkat, hogy a demokráciáról beszélgessünk, vitázzunk és véleményünket kifejezzük.
Számunkra a demokrácia négy lényeges fogalmat takar: a nép hatalmát, a véleménynyilvánítás szabadságát, a másik tiszteletét, az állampolgárok jogait és kötelezettségeit.
Rádöbbentünk, hogy „a demokrácia a világban nem mindenhol alapvet_ érték”, és hogy „a szavazás fontos, mert ezzel fejezzük ki, hogy mit gondolunk.”
Kedvünk lett részt venni és elkötelez_dni városuk életében, utazni, többet foglalkozni politikával a településünk és miért ne, Európa javára?
36%-ban jobban érdekl_dünk a politikai élet iránt, mert „jobban értjük azt”. Ugyanennyi százalék állítja, hogy nem érdekli jobban a politika, és 27 % a politikát ugyanolyan „unalmasnak” találja, mint azel_tt.
Azonban többségünk nagyobb érdekl_sét tanúsít a hírek iránt, saját véleményt próbál kialakítani, és néhányan szeretnének részt venni nyilvános rendezvényeken.
90%-ban jobban értjük szerepünket a társadalomban és tudjunk, hogyan lehetünk aktív állampolgárok. „A projektnek köszönhet_en megtapasztaltuk, hogy mindnyájunknak megvan a maga saját szerepe a társadalomban.”
Megismertük állampolgári jogainkat és kötelezettségeinket, rádöbbentünk a választásokon való részvétel fontosságára. „Polgármesternek és elnöknek azt választhatunk meg, akit akarunk.”
Néhányan úgy gondolják, hogy döntéseik és véleményük mögött ezentúl több megfontolás áll majd. Ám jelenleg kiskorúként és fiatalként az ifjúsági önkormányzaton és a m_vel_dési házon kívül beleszólásunk a dolgokba igencsak korlátozott.
Franciaországban éppen úgy, mint Magyarországon azt tapasztaltuk, hogy a fiatalok és a politikusok között nagyon nehéz a párbeszéd. Franciaországban az ifjúsági önkormányzat lehet_vé teszi a település életében való aktív állampolgári részvételt.
Felfedeztük, hogy a demokrácia színtere lehet az iskola, az egyesületek, a települések, a demokráciát éltetheti az információ (újságok, televízió), vagy éppen a zene, a mindennapi élet gesztusai.
Legtöbbünk sajnálja, hogy a demokratikus kifejezésmódok helyei és terei elégtelenek vagy elérhetetlenek a nagy többség, különösképpen a fiatalok számára.
A fiatalok és a politikusok közötti párbeszéden javítani kell, több odafigyeléssel és közvetlen kapcsolat kiépítésével.
Általunk javasolt megoldás lenne az önkormányzatokba, a szenátusba és a parlamentbe való bejutás lehet_sége 16 éves kortól, ifjúsági önkormányzatok létrehozása minden településen, nyilvános viták szervezése...
Arra a kérdésre, hogy „A demokrácia csak abból áll-e, hogy megválasztjuk vezet_inket vagy lehet_vé teszi mindenki számára, hogy a társadalom aktív cselekv_je legyen ?” azt válaszoljuk, hogy két választás között szükséges részt venni a társadalom életében.
Az állampolgári elkötelez_dés számunkra azt jelenti, hogy „kedvünk van megváltoztatni a dolgokat” mind a településünkön, mind pedig a társadalomban ; hasznosak és felel_sek akarunk lenni meg_rizve kritikai szellemünket és akaratunkat, hogy küzdjünk a nagyobb egyenl_ségért, igazságosságért, demokráciáért.
Egyéni téren nagyobb önbizalomra tettünk szert, magabiztosabban szólalunk fel nyilvánosság el_tt, fel tudunk építeni egy érvrendszert. Viselkedésünk és megnyilvánulásaink felel_sségteljesebbek, a másikra jobban odafigyelünk, türelmesebbek, szolidárisabbak vagyunk.

Találkozás egy másik kultúrával
Találkozás Magyarországgal és a komáromi fiatalokkal egy meghatározó élmény számunkra.
Eddig nem sokat tudtunk err_l az országról, hacsak azt nem, hogy a köztársasági elnök, Nicolas Sarkozy innen származik. Szoros kötelékek szöv_dtek köztünk, hasonlónak, de mégis másnak találtuk egymást. „Érdekes volt megosztani egymással kultúránkat, azonosulni egymással, összehasonlítani magunkat egymással.” „Olyan kedves emberekkel találkoztam, amilyenekkel még sohasem: nincs semmilyük és mindenüket odaadják, nekünk mindenünk megvan, és mégis nagyon keveset adunk.”
Azt tapasztaltuk, hogy a magyar fiatalok nagyon elkötelezettek településük életében. Megfogott bennünket a pénzbeli különbség, ez „a még mindig a diktatúra jegyeit hordozó szép ország”, a gazdag kultúra, az emberek kedvessége, akik, mint mi „ugyanazon a földön élnek.”
Kedves emlékként maradnak meg bennünk a munkaalkalmak beszélgetései, a kötetlen csevegések, Komárom városa, az er_d, a családokban töltött este, az interkulturális vacsora, a búcsúest tánccal.

Európa
Európai állampolgárnak lenni ma számunkra a következ_ jelentéseket hordozza: egy közös térséghez tartozni, európai identitás, érdekl_dni az európai döntések iránt, szavazni, gondolat és véleménynyilvánítási szabadságot élvezni.
Európa számunkra lehet_séget jelent kulturális találkozásokra, a tudás megosztására, hogy minél jobban megismerjük egymást.
A kép ami bennünk él Európáról, az „egy hatalmas terület”, „valami hatalmas, er_s” képe.
Azt szeretnénk, ha „a népek egysége” lenne, ha „mindegyik polgára bárhol otthon érezhetné magát benne”, ha „nem lenne benne többé gazdasági és pénzügyi probléma.”
Szerintünk a legnagyobb probléma a szegénység, a rasszizmus, a munkanélküliség, a tagországok közötti gazdasági egyenl_tlenségek, valamint a pénzügyi bajok.
Az európai döntéshozóknak címzett egyik üzenet így szól: „Azt szeretném mondani az európai döntéshozóknak, hogy vannak fiatalok és nem mindegyik fiatal érdektelen a feln_ttek világa iránt. Nemsokára mi is választunk, és mi visszük el_bbre majd az országot, ezért jó lenne, ha irántunk is érdekl_dnének.”

A projekt
„A projektnek köszönhet_en különleges élményekben volt részünk, rádöbbentünk, hogy a magunk szintjén, saját er_nkhöz mérten mi is tudunk cselekedni.”
Legtöbbünk úgy találja, hogy túl rövid volt a projekt, szerettünk volna több egymással való találkozási alkalmat vagy videokonferenciát.
Szívesen vennénk részt még ehhez hasonló projektben, hogy más országot, más kultúrát ismerjünk meg, hogy elmélyítsük ismereteinket a demokráciáról vagy a történelemr_l, hogy aktuális politikai kérdésekr_l gondolkodjunk együtt, hogy a fiatalok társadalmi életben való részvételével foglalkozzunk, hogy más politikai rendszereket ismerjünk meg, hogy vitázzunk különböz_ témákban, mint a tolerancia, a szolidaritás, a fiatalok szabadsága…
Végezetül elmondhatjuk, hogy úgy érezzük, hogy „tökéletesen sikerült ez a projekt” és szeretnénk folytatni mind a településünkön, mind pedig Európában.